O nas

FUNDACJA OtoJa i NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA 

KOLEJNY RAZ ORGANIZUJE   PÓŁKOLONIE DLA  DZIECI W SZCZECINIE 

www.fundacjaotoja.pl

www.poradnia-psychologiczna-szczecin.pl

Fundację tworzą Ludzie, którzy kochają Dzieci, są doświadczonymi, wykwalifikowanymi specjalistami w tworzeniu takiego klimatu , w którym Dzieci są szczęśliwe, a ich pasje i zainteresowania mają szansę się rozwijać.

 

Facebook

ZALECENIA DLA NAUCZYCIELI

Specyficzne trudności w uczeniu się
(np. dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia, dysleksja)
Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Diagnoza dysleksji nie daje
możliwości obniżenia wymagań. Należy natomiast dbać o rozwój sfery emocjonalnej.
Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
• unikanie odpytywania z głośnego czytania przy całej klasie (gł. dzieci młodsze).
• ograniczanie czytania obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na omawianą
tematykę, akceptowanie korzystania z lektur w formie audiobooków/filmów/materiałów
skróconych, jako uzupełnienia samodzielnie przeczytanych rozdziałów
• kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń,
szczególnie podczas sprawdzianów
• ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszenie liczby zadań (poleceń) do
wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużenie czasu pracy.
• ograniczanie tekstów do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma
w podręczniku; ew. przygotowanie dla dziecka gotowej notatki do wklejenia.
• przygotowywanie pisemnych sprawdzianów w formie testów wyboru, zdań
niedokończonych, tekstów z lukami
• wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych.
• w przedmiotach ścisłych w ocenie pracy ucznia wskazana jest koncentracja na prześledzeniu
toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny - wystawienie uczniowi oceny
pozytywnej. Należy zwrócić uwagę na graficzne rozplanowanie sprawdzianów – pod treścią
zadania powinno być wolne miejsce na rozwiązanie. Tam, gdzie jest taka możliwość, pozwolić
na korzystanie z gotowych wzorów, tablic itp.
• unikanie wyrywania do odpowiedzi - umożliwienie przypomnienia wiadomości, koncentracji,
opanowania napięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź
• złagodzenie kryteriów wymagań z języków obcych. Uczeń mający problemy z opanowaniem
ojczystego języka prawie zawsze ma trudności z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i
pisaniem w języku obcym
• podczas oceny prac pisemnych - nie uwzględniać poprawności ortograficznej lub oceniać ją
opisowo. Zamiast klasycznych dyktand można robić sprawdziany polegające na uzasadnianiu
pisowni wyrazów, odwołując się do znajomości zasad ortograficznych oceniać odrębnie
merytoryczną stronę pracy i odrębnie poprawność pisowni, nie uwzględniając tej drugiej
oceny w ostatecznej klasyfikacji. Podczas prac pisemnych pozwolić na korzystanie ze
słowników ortograficznych.
• Dysgrafia - wskazane jest akceptowanie pisma drukowanego, pisma na komputerze. Nie
należy również oceniać estetyki pisma, np. w zeszytach. Jeśli pismo dziecka jest trudne do
odczytania, można zamienić pracę pisemną na wypowiedź ustną
... więcejwięcej

Facebook

Fundacja OtoJa udostępnił(a) post użytkownika TVN UWAGA! ... więcejwięcej

Widzisz? Reaguj! Nie bądź obojętny na krzywdę dzieci...

Facebook

Wakacje w Mieści wspaniała zabawa!!! R O B I N S O N I A D A
JUŻ OD 290 ZŁ ```OD 7 DO 17 `````WYŻYWIENIE ..
TEL 884 84 84 99...
www.polkolonie-szczecin.pl/formularz/
... więcejwięcej

Facebook